លោក​ហង់ ជួន ណា​រ៉ុ​ន ៖ សន្តិភាព​ផ្ដល់ឱកាស​ដល់​យុវជន ទទួលបាន​ការសិក្សា​ខ្ពស់​ – CEN