ករណី​លែងលះគ្នា​ជា​លើក​ទី ១ ក្នុង​ពិភព​សត្វ​… – CEN