អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា រុក្ខជាតិ​បៃតង​អាច​ដុះ​បាន​ក្នុង​… ត្រចៀក​មនុស្ស​? – CEN