អាជ្ញាធរ​បាន​លុបរណ្តៅ​រ៉ែ ចោល​ទាំងស្រុង ចំនួន​៨​រណ្តៅ នៅ​ស្រុក​សំបូរ – CEN