ទាហាន​រវេ​ណេ​ហ្ស៊ុយ​អេ​ឡា​ជាង ១០០​នាក់​ រត់​ផ្តាច់ខ្លួន​ពី​របប Maduru ប៉ុន្តែ​ព្រួយបារម្ភ​ពី​សុវត្ថិភាព​គ្រួសារ​ពួកគេ​ក្នុងប្រទេស​ – CEN