ក្រសួងបរិស្ថាន និង​រដ្ឋបាល​ខេត្តក្រចេះ ពង្រឹង​លើ​កិច្ច​គាំពារ​បរិស្ថាន និង​ការអភិរក្ស​ធនធានធម្មជាតិ​ – CEN