ជួបពិភាក្សា​ការងារ រវាង​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​និង ប្រមុខរដ្ឋ​វៀតណាម ឯកសារ​ចំនួន​៥ ត្រូវបាន​ចុះហត្ថលេខា​ – CEN