​អម្រែក​ជីវិត​របស់​គ្រួសារមួ​យ​ធ្លាក់​លើ​ស្មារ​របស់​ក្មេងស្រី វ័យ​ទើប​៩​ឆ្នាំ តើ​វា​មាន​ទម្ងន់​ប៉ុណ្ណា​ទៅ​ព្រះ​! – CEN