គយ ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ឆ្លាត​វៃ សម្រាប់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ភាពត្រឹមត្រូវ លើ​បង្កាន់ដៃ​ពន្ធ​យានយន្ត​នាំចូល​ – CEN