ជប៉ុន​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន សហប្រតិបត្តិការ​សម្រាប់ គម្រោង​ចំនួន​២ ក្នុង​ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ ៤៥,៣០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN