កម្ពុជា​-​វៀតណាម សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម ស្តីពី​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវរដ្ឋ នៅ​កម្ពុជា របស់លោក ង្វៀន ហ្វ៊ូ​ជុង – CEN