បុរស​ម្នាក់​ដែល​គេ​សម្លាប់​យក​ទៅ​ដុត​បំបាត់ភស្តុតាង ត្រូវបាន​ស្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​ – CEN