​វេជ្ជបណ្ឌិត​រកឃើញ​ឈ្លើង​ប្រវែង 10 cm រស់នៅក្នុង​បំពង់​.​ក​បុរស​ម្នាក់ បន្ទាប់​គាត់​ហូប​ទឹក​ឆៅ​អស់​រយៈពេល​២​ខែ​… – CEN