ធ្លាប់​ចាប់​មីង​រំលោភ​បាន​ម្តង ក្មួយជីទួតមួយ​ញាម មក​រំលោភ​ម្តង​ទៀត ត្រូវ​ជាប់​ខ្នោះ​ – CEN