គម្រោង​ទំនើបកម្ម​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​តាម​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា​ទប់ស្កាត់​ការ​លួច​ក្លែងបន្លំ​ឯកសារ​យានយន្ត​ – CEN