នៅ​ទី​សាធារណៈ ទោះ​មាន​បែបណា​ក៏​មិន​ស្មើ​មាន​…​សុជីវធម៌​ឡើយ​! ទង្វើ​របស់​ម្តាយ​សញ្ជាតិ​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​ម្នាក់​នេះ​ពិតជា​…​អស្ចារ្យ​ពុំ​ធ្លាប់​ឃើញ​! – CEN