លោក​ប្រាក់​សុខុន បញ្ជាក់​​ក្រុមប្រឹក្សា​សិទ្ធិមនុស្ស នាទី​ក្រុង​ហ្សឺ​ណែវ​​ថា យើង​បាន​ថ្លែង​សារ​ឲ្យ​គេ​ដឹង​ពី​ស្ថានភាព​ពិតប្រាកដ​របស់​យើង – CEN