ដាក់​សាខា​ការិយាល័យ មណ្ឌល​ប្រតិបត្តិការ ដឹកជញ្ជូន​តាម​ផ្លូវទឹក តាម​បច្ចេកវិទ្យា​នៅ​កម្ពុជា ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ការបំភាយ​ឧស្ម័ន​កាបូន​ឌីអុកស៊ីដ​ – CEN