លោក សុខ ឥសាន បាន​លើកឡើងថា តើ​មាននិយាយ​ពី​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​និង​សិទ្ធិមនុស្ស​ឯណា ? – CEN