រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា ពិភាក្សា អំពី​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ទីតាំង​ឃ្លាំង​ផ្ទុកទំនិញ និង​រោងចក្រ​ទៅ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN