ឆ្នាំ​២០១៨ គយ​រក​ចំណូល បាន​២.៥០០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN