អគ្គនាយក​ពន្ធដារ ៖ មិន​ចង់ឃើញ សហគ្រាស​របស់​ចិន ប្រកាស​ខាតបង់​ពន្ធ​ខ្វះ និង​មិន​មានការ​កិបកេង​បន្លំ​ពន្ធ – CEN