បញ្ចប់​ការ​ជិះ​កង់ ​ដើម្បី​មិត្តភាព ​និង​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​ស្រុក​ឡាក់​ហាន​សាយ​ និង​ស្រុក​ថ្មពួក​ – CEN