វ័យ​ចំណាស់ គប្បី​ពិនិត្យ ថ្លឹង​ឆ្អឹង ប្រយ័ត្ន​ដូច​ករណី​ស្ត្រី​ម្នាក់​វ័យ ៥៤ ឆ្នាំ ត្រូវ​បាក់ឆ្អឹង គ្រាន់តែ​ស្វាមី ឱប​មិន​ប្រើ​កម្លាំង​…​ខ្លាំង​ផង​! – CEN