អាស៊ាន​បញ្ជ្រាប​បញ្ហា​ជួញដូរ​មនុស្ស​ដល់​សិស្ស​និស្សិត​កម្ពុជា​ – CEN