ប្រទេស​ណាខ្លះ​ដែល​ទង្វើ​ស​ហាយ​ស្មន់​ពុំ​ត្រូវបាន​ចាត់ទុក​ថា​…​ល្មើសច្បាប់​!? – CEN