ជប៉ុន​នឹង​ជួយ​កម្ពុជា បង្កើត​ទីក្រុង​ឆ្លាត​វៃ (Smart Cities) គំរូ​ចំនួន​៣ – CEN