ឃាត់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់ ដែល​ប្រើ​អំពើហិង្សា​ទៅលើ​មន្ដ្រី​ជំរឿន និង​ជេរ​ត្មេះ​ដៀល​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ – CEN