ក្រុមហ៊ុន​ហ្វេ​ក​បុក ប្តឹង​មនុស្ស និង​ក្រុមហ៊ុន​នៅ​ចិន​ពី​បទ​លក់ account, likes, followers ក្លែងក្លាយ​ – CEN