អ្នកស្រីលី សុខងីម ជាម្ចាស់ដីទំនាស់ ជាង ៨០ ហិកតា នៅភូមិពូធឿង ស្នើឲ្យមេធាវី ហាក់ សៀកលីបង្ហាញមុខជនជាតិចិន ៣ នាក់ – CEN