សមាជិក​ម្នាក់​របស់ SHINee ធ្វើអត្តឃាត​សម្លាប់ខ្លួន​ – CEN