​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ចិន និង​អូស្ត្រាលី ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ RCEP នៅ​កម្ពុជា​ – CEN