​សម្តេច​ប្រធានរដ្ឋសភា​៖ រដ្ឋសភា និង​រាជរដ្ឋាភិបាល កសាង​ច្បាប់ និង​ធ្វើ​សកម្មភាព ដើម្បី​លើកកម្ពស់ សមភាព​យេនឌ័រ​ – CEN