បំបែក​ឯ​កត្តទ​កម្ម​ជាមួយ​នឹងសរ​សៃមី ប្រវែង​ជាង ៣​គីឡូម៉ែត្រ​ – CEN