ល្ងង់​មែន​! ខឹង​ប្រពន្ធ​ដល់ក មិនដឹង​ធ្វើ​អ្វី​ដើម្បី​បន្ធូរ​កំហឹង​ក្រឡេកឃើញ​ប៉័ងតោ​ក៏​លើ​កកាប់​…​ខ្លួនឯង​អស់​ម្រាម ៤ ! – CEN