នគរបាល ត្រូវ​ត្រៀម​រួចជាស្រេច ក្នុង​ការបង្កា​ទប់ស្កាត់ កុំឲ្យ​មាន​កើត​នូវ​បទល្មើស​ផ្សេងៗ​ – CEN