ស្លាប់​ព្រោះ​មហារីក​សុដន់ បណ្ឌិត​ចិន​រូបនេះ​បាន​សរសេរ​កំណត់ត្រា​ពី​បញ្ហា​ ៣ ដែល​នារី​ទាំងឡាយ​គប្បី​ចៀសវាង​កុំឲ្យ​ដូច​…​គាត់​ – CEN