ធ្លាប់​ជាប់ពន្ធនាគារ​ពីរដង​នៅ​មិន​រាងចាល​, ចុះ​ធ្វើការ​ឃាត់ខ្លួន​ពលរដ្ឋ​ម្នាក់ ដោយ​អនុវត្តតាម​ដីកា​បង្គាប់​ឱ្យ​ចាប់ខ្លួន ចោទ​ពីបទ​ទទួលផល​ចោរកម្ម – CEN