ចាប់ បុគ្គលិក​ABA ម្នាក់​វាយ និង​យក​កាំបិត​គំរាម​អា​រក បុគ្គលិក ACleda – CEN