ស្ត្រី​ម្នាក់​យក​ដំបង​វាយ​រយះ​ក្បាល​តា​ម្នាក់​ អាយុ​ជាង​៩០​ឆ្នាំ រឿង​ឆ្កែ ព្រុស​ខ្លាំងៗ​ – CEN