រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងកសិកម្ម លើកឡើង​ពី​វឌ្ឍនភាពលើ​វិស័យ​កសិកម្ម ព្រមទាំង​បញ្ហា​ប្រឈម – CEN