សមាជិក​សភា​អាល្លឺម៉ង់ មក​សិក្សា​ប្រមូល​ព័ត៌មាន ជុំវិញ​បញ្ហា EBA ពី​រដ្ឋ​សភា​កម្ពុជា​ – CEN