ក្មេងស្រី​អាយុ ៨ ឆ្នាំ មាន​ទម្លាប់​ស៊ី​សក់​ខ្លួនឯង​អស់​រយៈពេល ៦ ឆ្នាំ ទីបំផុត​នៅ​ដើមឆ្នាំ ២០១៩ នាង​ត្រូវ​ជួប «​វិបត្តិ​» ហើយ​ចូល​ពេទ្យវះកាត់​ដុំ​សក់​ទម្ងន់​… – CEN