មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ក្រសួង​ការងារ​ប្រទេស​កេ​ន​យ៉ា ជ្រើសរើស​កម្ពុជា ជា​គោលដៅ​ក្នុងការ​ទស្សនកិច្ច ស្វែងយល់​ពី​វិស័យ​ការងារ​ – CEN