អគ្គីភ័យ​ឆេះ​កុដិ​ព្រះសង្ឃ នៅក្នុង​វត្ត​កោះ​រកា​ – CEN