ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ខ្លោចផ្សា គ្រា​ដែល​ហ្វូង​ប្រឹស​រត់​ឆ្លងផ្លូវ​ហាយវ៉េ សម្លាប់​ខ្លួន​ដោយ​លោត​ទម្លាក់​ពីលើ​ស្ពាន​ – CEN