បា​គី​ស្ថាន​អះអាងថា ខ្លួន​ចាប់​រ៉ា​ដា​បាន​នាវាមុជទឹក​ឥណ្ឌា​ដែល​ចង់​ចូល​ដែនទឹក​របស់ខ្លួន ប៉ុន្តែ​ឥណ្ឌា​បដិសេធ​ – CEN