អ្នកគ្រូម្នាក់នេះពិតជាអស្ចារ្យ ទោះបីមានសិស្សតែម្នាក់ក៏នៅ…បង្រៀនដែរ! – CEN