វិធីសាស្ត្រ​ងាយៗ​ដើម្បី​បណ្តេញ​ជាតិពុល​ពី​ក្នុង​ខ្លួន​ – CEN