ជំរុញ​ឲ្យ​បង​ប្អូន​នារី​ខិត​ខំ​បង្កើន​សម​ត្ថ​ភាព ដើម្បី​ទទួល​បាន​ទំនុក​ចិត្ត​ពី​ការ​ងារ​ – CEN